E-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Od dnia 1 stycznia 2010 roku do Kodeksu postępowania cywilnego został wprowadzony nowy rodzaj postępowania odrębnego - elektroniczne postępowanie upominawcze . Postępowanie to - podobnie jak zwykłe postępowanie upominawcze - ma zastosowanie w każdej sprawie, w której powód dochodzi roszczenia pieniężnego, zaś w innej sprawie gdyby tak stanowił przepis szczególny. 
 
W postępowaniu tym powód musi wnosić pisma procesowe wyłącznie drogą elektroniczną. Do pozwu wnoszonego drogą elektroniczną mają zastosowanie w zasadzie ogólne warunki przewidziane dla pozwu. Dodatkowo pozew powinien zawierać: numer PESEL - w wypadku, gdy powód jest osobą fizyczną obowiązaną do jego posiadania lub numer NIP - w wypadku powoda, który nie jest osobą fizyczną, jeżeli powód jest obowiązany do jego posiadania oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w razie jego braku - numer w innym właściwym rejestrze. 

Od pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym pobiera się czwartą część opłaty.  

Sądem właściwym do rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych jest Sąd Rejonowy w Lublinie – XVI Wydział Cywilny ( tzw. e - sąd ). Portal tego sądu służy do:
  • wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej,
  • elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem, poprzez wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej i odbiór doręczeń elektronicznych,
  • uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy,
  • weryfikacji treści elektronicznych nakazów zapłaty i klauzul wykonalności.
Wniesienie pozwu o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz elektroniczna komunikacja z sądem wymagają posiadania aktywnego konta użytkownika.
Pierwszym krokiem w celu rejestracji konta użytkownika jest przesłanie wniosku rejestracyjnego za pomocą opcji Rejestracja konta w systemie dostępnej z Menu głównego.

 

Strona Internetowa E-Sądu dostępna jest pod adresem: http://www.e-sad.gov.pl