Informacja

Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych
w Sądzie Rejonowym w Brzesku


Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Brzesku odbywa się na podstawie art. 6, 7 i 9 RODO w celu wykonywania przypisanych sądowi zadań ustawowych szczegółowo określonych w przepisach prawnych, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku, które mają zastosowanie do działalności Sądu Rejonowego w Brzesku jako sądu powszechnego – jednostki organizacyjnej wymiaru sprawiedliwości.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Tadeusza Kościuszki nr 20.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Brzesku:

 Pan Paweł Maliszewski, e-mail: iod@brzesko.sr.gov.pl

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.


3.1. Cel – Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.


3.1.1. Podstawa prawna:


a) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,
b) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
c) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.


3.1.2. Okres przechowywania danych:


Okres przechowywania danych wynosi do 50 lat licząc od daty zakończenia sprawy, w zależności od kategorii sprawy, która jest ustalana na podstawie przepisów:


a) Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
b) Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resoru sprawiedliwości.

3.2. Cel – Wykonywanie zadań z zakresu działalności administracyjnej sądu.


3.2.1. Podstawa prawna:


a) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,
b) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
c) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


3.2.2. Okres przechowywania danych:


Okres przechowywania danych wynosi do 50 lat licząc od daty zakończenia sprawy, w zależności od kategorii sprawy, która jest ustalana na podstawie przepisów:


a) Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
b) Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resoru sprawiedliwości.


3.3. Cel – Rekrutacja pracowników oraz obsługa kadrowa jednostki.


3.3.1. Podstawa prawna:


a) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,
b) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
c) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.


3.3.2. Okres przechowywania danych:


Okres przechowywania danych wynosi do 50 lat, w zależności od kategorii sprawy, która jest ustalana na podstawie przepisów:

a) Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
b) Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


3.4. Cel – Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.


3.4.1. Podstawa prawna:


a) art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.


3.4.2. Zakres i sposób przetwarzania danych:


a) monitoring wizyjny, który objęty jest najbliższe otoczenie budynku, wejście do budynku, korytarze i klatki schodowe, pomieszczenia, które wymagają ciągłego monitorowania np. czytelnia akt.


3.4.3. Okres przechowywania danych:


Nagrania przechowywane są nie dłużej niż 3 miesiące.


3.5. – Cel – Realizacja umów, do których niezbędne jest powierzenie danych osobowych.


Szczegółowo, o celach przetwarzania danych, podstawach prawnych, sposobach przetwarzania, zakresie danych oraz o okresie przechowywania danych Sąd Rejonowy w Brzesku informuje bezpośrednio osoby, których dane dotyczą, zgodnie z wymogami określonymi w art. 13 i 14 RODO.


4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:


a. organy publiczne, instytucje oraz inne podmioty upoważnione do dostępu lub otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub wyrażonej/udzielonej przez Panią/Pana zgody,
b. podmioty którym Administrator powierzy/udostępni dane osobowe na podstawie umów oraz dostawcy innych usług przetwarzający dane w imieniu Administratora.

5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Brzesku przysługują niżej wymienione prawa:


a. prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,
c. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w sprawie naruszenia przepisów RODO,
d. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dla realizacji określonych spraw w celu wykonania przypisanych sądowi zadań ustawowych szczegółowo określonych w przepisach prawnych, które mają zastosowanie do działalności Sądu Rejonowego w Brzesku jako sądu powszechnego – jednostki organizacyjnej wymiaru sprawiedliwości – jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonania tych zadań.
W przypadku, gdy podanie danych osobowych w związku z realizacją określonych spraw w celu wykonania przypisanych sądowi zadań ustawowych szczegółowo określonych w przepisach prawnych, które mają zastosowanie do działalności Sądu Rejonowego w Brzesku jako sądu powszechnego – jednostki organizacyjnej wymiaru sprawiedliwości – jest wymogiem dobrowolnym i jest niezbędne do wykonania tych zadań, brak takiej zgody lub jej wycofanie uniemożliwi ich realizację.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, którego skutkiem miałoby być podejmowanie decyzji, w tym profilowania.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych za wyjątkiem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

 

Rejestr zmian dla: Informacja

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
b/d