Ogłoszenie I Ns 22/19

Sygn. akt I Ns 22/19

                       

 O G Ł O S Z E N I E

             Sąd   Rejonowy  w  Brzesku  I Wydział  Cywilny postanowieniem  z dnia  28 lutego  2019 r.  sygn. akt  I Ns 22 /19 zezwolił  wnioskodawcy Powiatowi Brzeskiemu z siedzibą w Brzesku na złożenie  do depozytu sądowego kwot po 284,50  zł z tytułu nabycia własności działki ewidencyjnej nr 571/1 w Uszwi , które to kwoty mają być wypłacone: Marii Klimas oraz  następcom prawnym Józefa Klimasa – im po zgłoszeniu się i okazaniu dokumentu potwierdzającego ich następstwo prawne. Sąd  wzywa wierzycieli  aby  odebrali   kwotę złożoną  do depozytu sądowego. Jeżeli depozyt nie zostanie odebrany w terminie 3 lat od doręczenia wezwania to nastąpi jego likwidacja na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U.z 2006r. Nr 208. poz. 1537 z póżń. zm.)

 

                                                                                      SSR Wanda Zaleśna - Dziedzic

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 22/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-06
Publikacja w dniu:
2019-03-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-06
Publikacja w dniu:
2019-03-06
Opis zmiany:
b/d