Ogłoszenie I Ns 264/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Brzesku Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 22 maja 2018r sygn. akt I Ns 264/18 zezwolił wnioskodawcy PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 041,88 zł ( tysiąc czterdzieści jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy ) na okres dziesięciu lat z tytułu odszkodowania ustalonego decyzją nr 2 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. znak WS-II.7570.1.127.2014.JR za przejęcie 2/16 części działki ew. nr 2888/2 o pow. 0,0091 ha położonej w Brzesku na rzecz Skarbu Państwa. Działka nr 90 położona w Jadownikach zmieniła oznaczenie na działkę nr 2888 o powierzchni 0,5409 ha położoną w Brzesku, która uległa podziałowi na działki nr 2888/1 o powierzchni 0,5318 ha i nr 2888/2 o powierzchni 0,0091 ha. Z dokumentów zgromadzonych w sprawie wynika, iż przedmiotowa nieruchomość objęta była księgą wieczystą nr TR1B/00027981/4, w której jako właściciele wpisani byli Kazimierz Wawryka s. Józefa i Katarzyny oraz Aleksandra Wawryka c. Jakuba i Józefy na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Zgodnie z postanowieniem I Ns 38/98 Sądu Rejonowego w Brzesku jednym ze spadkobierców po Kazimierzu Wawryka był Edmund Wawryka s. Józefa i Katarzyny. Edmund Wawryka zmarł dnia 20.03.2002 r.

Prawo własności w/w nieruchomości przeszło na Skarb Państwa z dniem 19 lutego 2014 r. tj. z dniem, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. nr 5/2013 znak WI-VIII.747.3.19.2012 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa szlaku Brzesko Okocim- Biadoliny od km 52,1 do km 59,2”.

Wymieniona kwota ma być wypłacona osobie, która wykaże się tytułem prawnym do 2/16 części opisanej nieruchomości Edmunda Wawryka na dzień ostateczności powołanej wyżej decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. nr 5/2013 znak WI-VIII.747.3.19.2012 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej tj. na dzień 19 lutego 2014 r.

Sąd  wzywa wierzycieli  aby  odebrali  kwotę  złożoną  do depozytu sądowego. Jeżeli depozyt nie zostanie odebrany w terminie 10 lat od doręczenia wezwania , nastąpi jego likwidacja na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów(Dz.U. z  2006r. Nr 208. poz. 1537 z późn. zm.)

SSR Stanisław Kostrzewa

Dnia 22 maj 2018 r.

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 264/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-04
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-04
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
b/d