Ogłoszenie I Ns 265/18

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Brzesku Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 13 czerwca 2018 r. sygn. akt I Ns 265/18 zezwolił wnioskodawcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 33 160 zł (trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych) na okres 10 ( dziesięciu lat ) z tytułu odszkodowania ustalonego decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. znak WS-II.7570.1.132.2014.JR za przejętą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość stanowiącą dz. nr 2914/2 o pow.0,0332 ha położoną w Brzesku, gmina Brzesko stanowiąca własność na podstawie Aktu Własności Ziemi nr 1513/75 z dnia 30.12.1975 r. wydanego przez Naczelnika Miasta i Gminy w Brzesku i postanowienia nr 7429/51/1141/78 z dnia 28.12.1978 r. Ludwika Rybackiego s. Ludwika i Marii w 1/2 części oraz Bronisławy Rybackiej c. Jana i Marii w 1/2 części. Ludwik Rybacki i Bronisława Rybacka zmarli. Prawo własności w/w nieruchomości przeszło na Skarb Państwa z dniem 19 lutego 2014 r. tj. z dniem, w którym stała się ostateczna decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. nr 5/2013 znak WI-VIII.747.3.19.2012 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa szlaku Brzesko Okocim - Biadoliny od km 52,1 do km 59,2”.

Wymieniona kwota ma być wypłacona osobom, które wykażą się tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności powołanej wyżej decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. nr 5/2013 znak
WI-VIII.747.3.19.2012 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej tj. na dzień 19 lutego 2014r.

Sąd  wzywa wierzycieli  aby  odebrali  kwotę  złożoną  do depozytu sądowego. Jeżeli depozyt nie zostanie odebrany w terminie 10 lat od doręczenia wezwania, nastąpi jego likwidacja na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów( Dz.U. z  2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm. ).

                                                                                      SSR Stanisław Kostrzewa

Dnia 13.06.2018 r.

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 265/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-19
Publikacja w dniu:
2018-06-19
Opis zmiany:
b/d