Ogłoszenie I Ns 288/18

OGŁOSZENIE

 

        Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 30 maja 2018 r. sygn. akt I Ns 288/18 zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Brzeskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8 665 zł ( osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych ) na okres 10 ( dziesięciu ) lat z tytułu odszkodowania ustalonego decyzją nr 2 Starosty Brzeskiego z dnia 29 marca 2018 r. znak AG-I.683.6.7.2017.MK za przejęcie działek ew. nr 340/4 o pow. 0,0037 ha, nr 608/1 o pow. 0,0025 ha, nr 737/1 o pow. 0,0005 ha położonych w Woli Dębińskiej na rzecz Powiatu Brzeskiego, z której to kwoty za działkę nr 340/4 położoną w Woli Dębińskiej odszkodowanie wynosi kwotę 5 022 zł, za działkę nr 608/1/4 położoną w Woli Dębińskiej odszkodowanie wynosi kwotę  3 393 zł, za działkę nr 737/1 położoną w Woli Dębińskiej odszkodowanie wynosi kwotę 250 zł;

Prawo własności w/w nieruchomości przeszło na rzecz Powiatu Brzeskiego  z dniem 30 maja 2017 r. tj. z dniem, w którym stała się ostateczna decyzja Starosty Brzeskiego nr 1/2017 z dnia 26.04.2017 r. znak AB.6740.7.1.2017.JF zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1421K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska na odc. Bielcza – Wola – Dębińska”

Wymieniona kwota ma być wypłacona osobom, które wykażą się tytułem prawnym do opisanych nieruchomości na dzień ostateczności powołanej wyżej decyzji Starosty Brzeskiego nr 1/2017 znak AB.6740.7.1.2017.JF zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1421K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska na odc. Bielcza – Wola – Dębińska”

Sąd  wzywa wierzycieli  aby  odebrali  kwotę  złożoną  do depozytu sądowego. Jeżeli depozyt nie zostanie odebrany w terminie 10 lat od doręczenia wezwania, nastąpi jego likwidacja na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów(Dz.U. z  2006r. Nr 208. poz. 1537 z późn. zm.)

SSR Stanisław Kostrzewa

Dnia 30 maja 2018r.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 288/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-07
Publikacja w dniu:
2018-06-07
Opis zmiany:
b/d