Ogłoszenie I Ns 311/18

OGŁOSZENIE

 

        Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 30 maja 2018 r. sygn. akt I Ns 311/18 zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Brzeskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 180 zł ( dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych ) na okres 10 ( dziesięciu ) lat z tytułu odszkodowania ustalonego decyzją nr 2 Starosty Brzeskiego z dnia 19 marca 2018 r. znak AG-I.683.6.12.2017.MK za przejęcie udziału 5/8 części w prawie własności działki ew. nr 577/1 o pow. 0,0100 ha  położonej w Woli Dębińskiej na rzecz Powiatu Brzeskiego na podstawie decyzji Starosty Brzeskiego nr 1/2017 z dnia 26.04.2017 r. znak AB.6740.7.1.2017.JF zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1421K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska na odc. Bielcza – Wola Dębińska.

Udział 5/8 części w prawie własności w/w nieruchomości przeszło na rzecz Powiatu Brzeskiego z dniem 30 maja 2017 r. tj. z dniem, w którym stała się ostateczna decyzja Starosty Brzeskiego nr 1/2017 z dnia 26.04.2017 r. znak AB.6740.7.1.2017.JF zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1421K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska na odc. Bielcza – Wola – Dębińska”

        Wymieniona kwota ma być wypłacona osobom, które wykażą się tytułem  prawnym do udziału 5/8 części w prawie własności powyższej nieruchomości po dotychczasowym zmarłym właścicielu Stanisławie Górka na dzień ostateczności decyzji Starosty Brzeskiego nr 1/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. znak AB.6740.7.1.2017.JF zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1421K Zaborów – Bielcza – Wola Dębińska na odc. Bielcza – Wola Dębińska tj. na dzień 30 maja 2017 r.

Sąd  wzywa wierzycieli  aby  odebrali  kwotę  złożoną  do depozytu sądowego. Jeżeli depozyt nie zostanie odebrany w terminie 10 lat od doręczenia wezwania, nastąpi jego likwidacja na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów(Dz.U. z  2006r. Nr 208. poz. 1537 z późn. zm.)

                                                                                      SSR Stanisław Kostrzewa

Dnia 30 maja 2018 r.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 311/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-07
Publikacja w dniu:
2018-06-07
Opis zmiany:
b/d