Ogłoszenie I Ns 652/18

O G Ł O S Z E N I E

 

        Przed Sądem Rejonowym w Brzesku I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 652/18 toczy się postępowanie z wniosku Jana Wilczek przy uczestnictwie: Stanisława Wilczek, Czesława Wilczek, Marii Kędzierskiej i Władysława Baca o stwierdzenie, że wnioskodawca i jego zmarła żona Maria Wilczek nabyli przez zasiedzenie  - na prawach małżeńskiej wspólności ustawowej – z dniem 1 stycznia 1985 r własność nieruchomości położonych w Jurkowie, gmina Czchów, składających się z:

- dz. ew. nr 292 o pow. 0, 23 ha stanowiącej pastwisko, sad, teren zabudowany, powstałej z p. grt. 20/10, nr 20/12, 22/2, 27/9 oraz p. b. 80/2 – ujawnionych w Kw nr TR1B/00014518/4 i nr TR1B/00019902/8,

- dz. ew. nr 480 o pow. 0, 14 ha, stanowiącej rolę, powstałej z p. grt. 385/501,

- dz. ew. nr 492/2 powstałej z podziału dz. ew. nr 492 o pow. 0, 16 ha, stanowiącej rolę, ujawnionej w LWH 475,

            W Kw nr TR1B/00014518/4, nr TR1B/00019902/8, LWH 475  oraz w Kw nr TR1B/00025756/4 jako właściciele ujawnieni są: Stanisława Mróz c. Andrzeja i Katarzyny, Katarzyna Kozowa, Józef Koza s. Michała, Maria Kozówna c. Michała, Maria Kupiec, Jan Wilczak s. Adama i Ludwiki, Anna Wilczek c. Stanisława i Kunegundy,  Józef Leszczyński s. Piotra i Marii oraz Maria Leszczyńska c. Jana i Marii.

            Wobec powyższego tut. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców wyżej wymienionych osób, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swe prawa do opisanych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w przedmiotowej sprawie.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 652/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-10
Publikacja w dniu:
2019-01-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-10
Publikacja w dniu:
2019-01-10
Opis zmiany:
b/d