Ogłoszenie I Ns 97/19

O G Ł O S Z E N I E

 

         Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny zawiadamia, że w tut. Sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 97/19 złożono sporządzony przez notariusza Jana Holocher w Kancelarii Notarialnej w Krakowie (Rep.1016/2019) na żądanie Dawida Żurka i Dariusza Żurka wykaz inwentarza po Alicji Karolinie Żurek nr PESEL 49052312749, która zmarła w dniu 6 października 2013 r.w Dobczycach (ostatnio zamieszkała w Jasieniu gm. Brzesko).

 

Pouczenie (art.6381 §3 i 4 k.p.c.) :

1/ze złożonym wykazem inwentarza możne zapoznać się każdy, kto taką potrzebę

   dostatecznie uzasadni;

2/osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć do Sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I Ns 97/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Brzesku
Administrator:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-19
Publikacja w dniu:
2019-02-19
Opis zmiany:
b/d